இது ஒரு வழி...........

வணக்கம்,

ஒரு மரத்தை வெட்டினால்தான் 3,000 தாள்கள் உற்பத்தி செய்ய முடியுமாம். பேப்பர் பில் அனுப்புவதற்காக மாதந்தோறும் ஏராளாமான மரங்கள் வெட்டவேண்டியுள்ளது.

அதனால்...........

மேலும் விவ்ரங்களுக்கு,

http://www.gogreenindia.com/


He who plants a tree…plants hope

* Save paper…beginning with your office.
* Encourage purchase of recycled paper.
* Print on reusable sheets.
* Print multiple pages on single sheets of paper.
* Set defaults to print double-sided and print on both sides.
* Print only the pages required.
* Preview documents before printing.
* Increase margin width of the documents.
* Change the default font size from 12 point to 10 which would shrink your document by about 10%.

By using e-mail statements we can save an enormous amount of paper.

By conserving energy, we can contribute towards less demand for natural resources.

By helping plant more trees and preventing the cutting of the existing ones, contribute towards the making of a healthy planet, at no extra cost.நன்றி........1 Comment:

RAJESH said...

WE HAVE TO SAVE OUR LONG LIFE THROUGH THE NATUR.SAVE THE LIFE OF HUMANBEEING LIFE IS NOT ONLY FINSH THE NATUR INSEAD PRODUTE THE NATUR .WHY THE OLD GENARATION WEAR LIVING VERY LONG LIFE BECAUSE THEY ATE WITH OUT ANY URIA. ALSO THEY SAVE THE NATUR .IF WE GIVE IMPORTANT FOR THE NATUR OUR COUNTRY WILL BE RECHE THE 'VALLARASU'OR NOT IMPOSSIPLE
......................
Fr.RAVI RAYAPPAN RAJESH FERNANDO